• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/bigaticaretborsasi/
  • https://twitter.com/bigatb
Günlük Bülten
Etkinlik Takvimi
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni
YERLİ ÜRETİM

FİYAT ETİKETİNDE “YERLİ ÜRETİM” LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Mali Politikamız

 MALİ POLİTİKAMIZ

Biga Ticaret Borsası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere 1986 yılında kurulmuştur.
Biga Ticaret Borsası 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturmaktadır.
MALİ YÖNETİM
     5174 sayılı kanun çerçevesinde çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Biga Ticaret Borsası genel kabul  görmüş muhasebe ilkelerine  ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet gösteren  ve mali kaynakların  yönetimi izlemesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Borsamız meclisinin onayladığı bir bütçe ile  faaliyet göstermektedir.
    Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Borsa Meclisine haftalık ve aylık olmak üzere  kanunen  belirtilen  şekil ve içerik başta olmak  üzere  istenilen diğer raporlar verilmektedir.
    Biga Ticaret Borsası hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar.
Biga Ticaret Borsası Mali Yönetimi 3 başlık altında sınıflandırabiliriz.
A) MUHASEBE  YÖNETİMİ
     Biga Ticaret Borsası faaliyetleri sonucu ortaya çıkan varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme  yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme sınıflandırma  özetleme  çözümleme ve yorumlama  ilkeleri ve yöntemleridir.
AMAÇ – KAPSAM :
Biga Ticaret Borsası 5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği dahilinde meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlamakta ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütmektedir. Borsa bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.
UYGULAMA :
Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır.
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.
Yine aynı kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden BTB, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenlemektedir.
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru bilgi, zamanında bilgi sağlamak adına sistemini kurmuş, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını kurul, komisyon ve ilgililere sunmaktadır.
BTB yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalarını planlamaktadır. Bu plan çerçevesince harcamalarını düzenlemekte ve kaynak-harcama dengesini sağlamaktadır.
RAPORLAMA – DEĞERLENDİRME
5174 sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği madde 30’a göre: Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur.
 
Oda ve borsalarda kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur.
 
Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.
 
Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder.
Kesin hesabın onaylanması halinde yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır.
 
B) FİNANSAL YÖNETİM :
 
     İşletmenin mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımını gerçekleştirmektir.
 
BTB sahip olduğu varlıkları maddi durumuna göre vadeli- vadesiz mevduat olarak, iştirak olarak, repo yaparak değerlendirmektedir.
     Yönetim Kurulu yürütme organı olmakla birlikte Hesapları İnceleme komisyonu finansal yönetimle ilgili meclise görüşlerini rapor halinde sunabilir. Sayman üye fonların değerlendirilmesi, karlılık, yüksek getiri noktasında yönetim kuruluna bilgi verir.
 
C) DENETİM :
 
    Borsamız mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontrollere bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.
 
BTB Yönetim Kurulu, arzu etmesi halinde Mali yapısını bağımsız denetim kuruluşlarına denetletebilir. Mali beyanların ve yönetim hesaplarının uygunluğu aylık raporlar halinde sunulmaktadır.
 
Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması ve etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.
 
Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığının denetlenmesi kurumumuz açısından son derece önemlidir.
 
Ayrıca Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği madde 61 İstinaden Hesapları İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri sayman üye tarafından her zaman, hesapları inceleme komisyonu tarafından ise toplantı dönemlerinde kontrol edilebilir.
 
5174 sayılı kanunu madde 40’a göre ise yönetim kurulu üyeleri aralarından bir sayman üye seçer. Yönetmelik madde 60’a göre Sayman üye her zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir.
 
Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından yönetim kuruluna, Hesapları inceleme komisyonu tarafından ise Meclise  bir rapor halinde bildirilir.
 
Biga Ticaret Borsası Mali Yönetim ve Kontrollerin Kapsamı
  • İyi mali yönetim ve kontrol prensiplerinin karar alma süreçlerine ve yönetime destek sağlayan ilişkili sistemlere, politikalara ve prosedürlere dahil edilmesi,
  • Kurumsal stratejilerin , önceliklerin amaçların hedeflerin ve planlanan  performansın duyurulması.
  • Kaynakların izin verilen amaçlar doğrultusunda elde edilmesi tahsis edilmesi ve bunların kayıplardan korunması amacıyla sistemlerin  oluşturulması ve uygulamaların yürürlüğe konulması.
  • Alınan kararların mali sonuçlarında ve hedeflenen performansta meydana gelen sapmalar hakkında yönetime gerekli güvenilir bilgilerin sağlanması. Mali planda iyileştirici önlemlerin alınabilmesi  amacıyla yapılacak değişikliklerin analiz edilmesi ve bu değişikliklerin belirlenmesi.
  • Devredilen yetkinin  uygulanmasına  kaynakların kullanılmasına ve sonuçlara ulaşılmasına ilişkin hesap verme sorumluluğunun sağlanması amaçları taşımaktadır.
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.36725.3887
Euro6.07136.0956
Hava Durumu
Anlık
Yarın
14° 17° 11°
Site Haritası
Gümrük Turizm İşletmeleri
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
KOSGEB
TOBB ETÜ ÜNİVERSİTESİ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret39164
SIFIR ATIK